Licenční a obchodní podmínky

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://pedagog.theatrludem.cz

THeatr ludem
je spolek, který byl založen v srpnu roku 2005. Zakladatelé tohoto spolku spolupracují již od roku 2004. Náplní spolku je obohacování kulturního života na Moravě a v Čechách, vytváření českých i mezinárodních divadelních projektů, tvorba pohybových, loutkových, experimentálních inscenací, pravidelná realizace arteterapeutických dílen s názvem terapie loutkou, umělecko-vzdělávacích dílen pro děti a mládež, pořádání tematicky zaměřených festivalů, performingů, spolupořádání festivalů, spolupráce s divadly. Se svými inscenacemi a tvořivými dílnami se prezentoval THeatr ludem na mnoha divadelních a jiných festivalech u nás i v zahraničí.

THeatr ludem je členem Asociace dramacenter České republiky od roku 2012.

LICENČNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

část I.

čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen „podmínky“)  THeatr ludem, z.s. (dále jen „prodávající“) se sídlem Přemyslovců 76/43, Ostrava, 709 00, IČO: 27002144, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 6787, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2.   Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

1.3.  Zbožím se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění videonahrávky semináře (dále jen „sestřih“), zpoplatněné zpřístupnění tématických metodických listů (dále jen „ML“) prodávajícím kupujícímu pro jeho potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání sestřihu a ML, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

1.4. Veškeré objednané zboží je dodáváno v nehmotné elektronické podobě (videosemináře i ML jsou vám k dispozici ke stáhnutí). Počet stáhnutí je omezen na 10x po neomezenou dobu.

1.4.  Sestřihem se pro účely těchto podmínek rozumí autorské dílo v podobě videozáznamu semináře vytvořeného prodávajícím. Metodickými listy se pro účely těchto podmínek rozumí tematické písemné úkoly, a to ve formátu PDF. Obsahy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího (viz bod 2.1.).

čl. 2 Objednání služby a platba

2.1. Objednání služby probíhá prostřednictvím internetových stránek https://pedagog.theatrludem.cz, které provozuje prodávající. Kupující si vybere z nabídky zboží, vyplní a odešle objednávkový formulář. Na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, následně obdrží shrnutí objednávky a pro forma účetní doklad, na jehož základě uhradí platbu za službu.

2.2.  Po připsání platby na účet prodávajícího obdrží kupující e-mailem objednané zboží a fakturu.

2.3. Veškeré zboží je uvedeno s jejich úplnou cenou. Ceny jsou uvedeny v Kč a cena je specifikována u každého produktu na internetových stránkách prodávajícího.

2.4. Obsah všech videoseminářů i ML je přístupný po neomezenou dobu. Ke stáhnutí je k dispozici 10x.

čl. 3 Autorská práva, reklamace, odstoupení od smlouvy

3.1  Kupující bere na vědomí, že na obsah zboží dodávaného v elektronické podobě se vztahují autorská práva. Prodávající je majitelem autorských práv u těchto obsahů.

3.2  Kupující není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy. Kupující není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Kupující dále není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

3.3.  Kupujícímu nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, názvů, či log, není-li stanoveno jinak.

3.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání přístupového odkazu k objednanému záznamu třetí osobě.

3.5.   Reklamace a odstoupení od smlouvy:

  1. a)  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že služba nemá vady, zboží je dle zde uvedených podmínek dostupné a úplné.
  2. b)  Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy přístup ke zboží převzal, má zboží takové vlastnosti, které podávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu na základě informace, kterou kupující od prodávajícího obdržel.
  3. d)  Vadou, za kterou prodávající neodpovídá je vada, kterou si kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Kupující má právo reklamovat službu v případech:

  1. zaplatil za zboží, ale neobdržel jej
  2. zboží je poškozené a obsah nelze zobrazit.
  3. e) Lhůta pro reklamaci služby je stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za objednaný produkt na účet prodávajícího. Jakmile kupující zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí prodávajícímu, aby mohlo dojít k odstranění vady. Pokud je reklamace oprávněná, má prodávající povinnost neprodleně vadu opravit nebo vrátit kupujícímu zaplacenou částku, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vratku platby bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení původní transakce, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
  4. f)   Reklamaci přijímá prodávající na e-mailu: theatrludem@seznam.cz
  5. g) Odstoupení od smlouvy se řídí ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 1837 písm. l)

čl. 4 Odpovědnost

4.1   Prodávající nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů kupujícího nebo třetích osob. Dále prodávající nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě kupujícího, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení kupujícího, za stav programového vybavení kupujícího a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení kupujícího.

4.2   Kupující je odpovědný za jakékoliv jednání, které bude považováno za neoprávněný zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

čl. 5 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

5.1  Kupující souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, které zadává při objednání zboží a jejich zpracováním prodávajícím pro účely identifikace kupujícího a zaslání přístupového odkazu k objednanému záznamu a účetního dokladu. Jedná se o jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu (dále „osobní údaje“)

5.2  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, v souladu s platnými právními předpisy, automatizovaným způsobem.

5.3  Kupující má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu prodávajícího: theatrludem@seznam.cz. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

5.4  Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se službami nebo jinou činností prodávajícího. Kupující má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se službami nebo jinou činností prodávajícího, odeslaný na adresu prodávajícího: theatrludem@seznam.cz. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

čl. 6 Závěrečná ustanovení

6.1  Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

6.2  Jsou-li některá ustanovení těchto podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovým stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

6.3  Tyto smluvní podmínky jsou platné od 4. 1. 2022.